អ្នកវិនិយោគលើកាក់LUNA និង UST ក្នុងBinance ក៏អាចទទួលបានAirdrop ថ្មីពីគម្រោងTerra ដែរ។

ដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងTerra នឹងកសាងឡើងវិញហើយវានឹងចែកកាក់ថ្មីជូនដល់អ្នកដែលមានកាក់ចាស់របស់វា​ដូចជា LUNA និង USTអានបន្ថែមទីនេះ។ ជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំបានទទួលសំណួរជាច្រើនអំពី បើខ្ញុំមានកាក់ចាស់របស់Terra (LUNA ឬ UST) តើខ្ញុំអាចទទួលAirdrop នេះឬអត់? ចម្លើយគឺ បានព្រោះថ្មីនេះ Binance បានប្រកាសហើយៗថានឹងចែកកាក់ថ្មីដល់អ្នកដែលមានកាក់ចាស់ខាងក្រោមនេះជារឿងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរដឹង។ 1. Binance បានផ្អាកមិនអោយដកឬផ្ញើកាក់ UST(ចាស់)

Read more