ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ

Binance បានបើកដាក់អោយប្រើផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Bicasso ដែលអនុញ្ញាត្តិអោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្កើត NFT ដែលបង្កើតដោយ AI សម្រាប់ដាក់ជា Profile រួចMint ដាក់ក្នុង Blockchain បាន។ CZ បានបញ្ជាក់ថាកំឡុងពេលសាកល្បងនេះ Binance អនុញ្ញាត្តិអោយអ្នកប្រើប្រាស់ Mint បានម្នាក់តែមួយប៉ុណ្ណោះហើយកំណត់ត្រឹម 10,000

Read more