មកស្គាល់គម្រោង NFT Moonbirds តម្លៃ 200លានដុល្លារដែលកំពុងឈរតំណែងលេខ1 ក្នុង Opensea

Not Financial Advice – មិនមែនជាដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃនេះបើអ្នកចូលវេបសាយលក់រូប NFT ដែលមានឈ្មោះថា Opensea អ្នកប្រាកដជាបានឃើញProject មួយឈ្មោះថា Moonbirds (រូបសត្វទីទុយបែបPixel) នៅលើគេបង្អស់ដែលសព្វថ្ងៃ មានតម្លៃជួញដូរសរុបចំនួន 38,200ETH ដែលគិតជាលុយដុល្លារគឺ ជាង 200លានដុល្លារ ហើយតម្លៃទាបជាងគេបំផុតគឺ

Read more