ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី​11 ខែកុម្ភ:

ប្រទេសចិនបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជាតិទៅលើបច្ចេកវិទ្យាBlockchainក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលនឹងសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសផងដែរ។មជ្ឈមណ្ឌលនេះបង្កើតមកដើម្បីនាំប្រទេសចិនឆ្ពេាះទៅពិភពឌីជីថលនិងពង្រីកការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនទៅលើឧស្សាហ៏កម្មBlockchain។ ក្រុមហ៊៊ុនមួយដែលមានរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយបានកំពុងរៀបចំការតម្លើងរោងចក្រជីកកាក់BTC ដែលមានម៉ាស៊ីនជីកចំនួន 30,000 គ្រឿង។ ចំណេះដឹងទូទៅ។តើអ្នកដឹងទេថានៃចំនួនប្រជាជនក្នុងលោកមានតែ5% ប៉ុណ្ណេាះដែលវិនិយោគជាមួយគ្រ់ីបតូ។តើអ្នកជាមនុស្សមួយក្នុងចំណោមនេាះឬអត់? គម្រោងកាក់​Cardano បានត្រៀមធ្វើការUpgrade មួយទាក់ទងនឹងល្បឿនរបស់Blockchain ខ្លួននៅថ្ងៃទី14 កុម្ភ:នេះ។ មកដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2022 នេះក្រុមហ៊ុនPaypal មានគ្រប់គ្រងកាក់គ្រ៊ីបតូចំនួនគិតជាលុយដុល្លារចំនួន604 លានដុល្លារដែលរួមមានដូចជាកាក់BTC, ETH, LTC,និង

Read more