គម្រោង Defi ឈ្មោះ mango markets ត្រូវបានគេវាយប្រហារយកលុយទៅអស់ជាង100 លានដុល្លារ។

​មួយរយ:នេះគឺមានពត៍មានការហ៊ែក ការលួចក្នុងBlockchain ច្រើនណាស់ដូចថ្ងៃនេះមានការវាយប្រហារមួយទៅលើគម្រោង Defi mango markets ដែលជាPlatform អោយទិញ​លក់គ្រីបតូ, ខ្ចី, ផ្ញើរ និង លេង Future បានផងដែរនៅក្នុង Blockchain Solana ។ហើយការវាយប្រហារទៅលើ Mango markets លើកនេះគឺមិនមែនជាការវាយប្រហារបែប

Read more