530 លានដុល្លារបានធ្វើការទិញដូរកាក់Terra Classic ក្នុងរយពេលតែ4ថ្ងៃ។

LUNC (Luna classic) គឺជាកាក់ប្រភេទចាស់របស់គម្រោង Terra។ ហើយប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះកាក់មួយនេះហាក់ដូចជាទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំង។បើអ្ន្កកនិយាយពីតម្លៃទីផ្សារសរុប(Market Cap) កាក់នេះមានMarket cap តែ 338 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី 25 ហើយបានឡើងខ្លាំងនៅថ្ងៃទី 29 គឺមានMarket Cap 922 លានដុល្លារ ហើយ

Read more