គម្រោង Linea បានប្រកាសដាក់អោយប្រើ Mainnet Alpha របស់ខ្លួន

Linea គឺជាគម្រោង Layer2 របស់ Ethereum ហើយបានទទួលការវិនិយោគដល់ទៅ 726 លានដុល្លារដោយត្រូវបានអ្នកដាក់ទុនវាយតម្លៃ 7 ពាន់លានដុល្លារ។គម្រោងនេះបានដាក់អោយប្រើ Testnet រយ:ពេល 9 សប្តាហ៏រួចមកហើយដោយមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនក្នុងនោះមាន Wallet ប្រើប្រាស់ចំនួន 5.5 លានWallet ផ្សេងៗគ្នាមាន Transaction

Read more