យប់នេះ Bitcoin អាចនឹងធ្លាក់ថ្លៃបើសិនជា

មិនមែនជាដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុ យប់នេះនឹងមានការប្រជុំទាក់ទងទៅនឹងការតម្លើងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារអាមេរិក។ ដោយការរំពឹងទុកគឺ ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកអាចនឹងតម្លើងអត្រាការប្រាក់ 0.75% ។ ក្នុងករណីយប់នេះធនាគារកណ្តាល តម្លើង អត្រាការប្រាក់លើស 0.75% តម្លៃ Bitcoin អាចនឹងបន្តធ្លាក់ដល់ខ្ទង់ 20,000$ ឬ ក្រោមនឹង​តែបើយប់នេះធនាគារអាមេរិក មិនតម្លើង ឬ តម្លើងក្រោម 0.75%

Read more