អ្នកប្រើMetamask ក្នុង Iphone ឆាប់អានភ្លាម

ថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃទី 17, មេសា មានអ្នកប្រើ Metamask លើទូរស័ព្ទIphone ម្នាក់បានបាត់បង់លុយអស់ 132.86 ETH($402,988) និង 252,400 USDT សរុប ជាង​ $655,388។ ដំបូងលោកទទួលបានសារពីក្រុមហ៊ុន Apple អោយប្តូរPassword ព្រោះជនល្មើសកំពុងតែ រាវPassword

Read more