ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 20 កុម្ភ:

គណ:កម្មការមូលប័ត្រហុងកុង បានចេញសេចក្តីថ្លែងការមួយអនុញ្ញាត្តិអោយអ្នកវិនិយោគទូទៅអាចនឹងទិញកាក់គ្រ៊ីបតូដូចជា BTC, និង ETH ដើម្បីធ្វើការវិនិយោគបាន។សេចក្តីថ្លែងការនោះគឺអនុញ្ញាត្តិអោយអ្នកវិនិយោគទិញកាក់ដែលល្បីៗដូចជា ETH និង BTC ពីក្រុមហ៊ុនដែលបានសំុច្បាប់ត្រឹមត្រូវ ហើយ ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទាំងនោះត្រូវជួយអ្នកវិនិយោគទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ គម្រោងកាក់ HELIUM ដែលធ្វើទាក់ទងនឹងការចែកInternet តាម Blockchain នឹងធ្វើការប្តូរទៅប្រើប្រាស់ក្នុង Blockchain Solana

Read more