នាយកប្រតិបត្តិរបស់ Binance លោក CZ បានចេញមកប្រាប់អោយអ្នកលេងគ្រ៊ីបតូដកកាក់មកទុកដោយខ្លួនឯង

ដូចដែលបានដឹង FTX បានក្ស័យធនដោយបានយកកាក់របស់អ្នកវិនិយោគដែលរក្សាក្នុង Exchange រប​ស់ខ្លួនទៅប្រើប្រាស់ដែលអាចនិយាយបានថាជាទង្វើដែលថោកទាបបំផុតហើយនាយកប្រតិបត្តិរបស់វា Sam Bankman-Fried បានប្រកាសឈប់ពីតំណែងហើយរួចពីការចាប់ដាក់គុកទៀតផង។ដើម្បីបង្កើតទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគ Binance បានបង្ហាញពី Wallet Address ដែលរក្សាទុកកាក់របស់អ្នកវិនិយោគតែម្តងហើយបានយក Proof Of Reserve មកប្រើប្រាស់(Proof Of Reserve គឺការបង្ហាញពីAddress

Read more