ថ្ងៃនេះយើងមកស្គាល់Game NFT ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Golden Bros ដែលនឹងបើកអោយលេងឆាប់ៗនេះ

Not Financial Advice – មិនមែនជាដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុ Golden Bros គឺជាGame NFT ឬ Game លេងបានលុយមួយដែលបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុនផលិតGAME ធំជាងគេមួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលមានឈ្មោះថា Netmarble។ គួរដឹងក្រុមហ៊ុនNetmarble ទើបតែបានទិញក្រុមហ៊ុន ITAM ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឈBlockchain និង ទីផ្សារNFT

Read more