តើមានអ្វីខ្លះក្នុងហ្គេម Golden Bros ក្រោយពីបើកអោយលេងជាលើកដំបូង

Not Financial Advice – មិនមែនជាដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយ:អត្ថបទកាលពីថ្ងៃមុនអ្នកប្រាកដជាបានស្គាល់ពីហ្គេមនេះខ្លះៗហើយ។​សម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកស្គាល់អោយកាន់តែច្បាស់ពីការរកលុយក្នុងហ្គេម។ រឿងទីមួយដែលអ្នកត្រូវដឹងគឺយើងនឹងមិនអាចរកលុយបានទេបើអត់មាន NFT ហើយវាក៏កំពុងតែលក់NFT របស់ខ្លួនជា Mystery Box ជាលើកចុងក្រោយដែលនឹងឈប់លក់នៅថ្ងៃទី 12 ខែ5 នេះ ក្នុងតម្លៃ 299 BUSD ឬ

Read more