តោះមកស្គាល់ Token GAL ដែលកំពុងតែដាក់ក្នុង Launchpad របស់Binance

Not Financial Advice – មិនមែនជាដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកស្គាល់Token GAL ដែលជាToken រប​ស់ Project Galaxy និង របៀបចូលរួមLaunchpad ក្នុងBinance។ Project Galaxy គឺជាប្រព័ន្ធនៃបណ្តុំទិន្នន័យដ៏ធំជាងគេដែលផ្តល់អោយអ្នកអភិវឌ្ឈWeb3 ងាយស្រួលយកទិន្នន័យទាំងនោះទៅប្រើប្រាស់។ ស្តាប់ទៅដូចជាពិបាកយល់ ចឹងពួកយើងនឹងបកស្រាយអោយងាយយល់ដោយនឹងលើកជាឧទាហរណ៏តែម្តង។

Read more