អតីតនាយកប្រតិបត្តិOpensea ត្រូវប៉ូលីសសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ឃុំខ្លួន

FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ឃុំខ្លួនលោក Nathaniel Chastian ដែលជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់Opensea(ជាទីផ្សារលក់ NFT ធំជាងគេលើលោក) ហើយមានតំណែងជា Head of Product កាលពីខែមករា ឆ្នាំ 2021 ពីបទលួចទិញNFT មុននឹងធ្វើអោយNFT មួយនោះល្បី។ នាទីរបស់ Nathaniel Chastian

Read more