ជាង 80% នៃ NFT ដែលដាក់លក់ដោយមិនអស់ថ្លៃ Gas feeក្នុងOpensea គឺជា NFT លួចគេ។

Opensea ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា វេបសាយ លក់ NFT ធំជាងគេលើលោក។នៅក្នុងOpensea អ្នកអាចលក់NFT ដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃ Gas fee (Polygon chain) និង បង់ថ្លៃGas fee (ETH chain)។ ចុងៗក្រោយនេះOpensea មានរឿងអាស្រូវជាច្រើន ដូចជា

Read more