បើអ្វីៗដូចការគ្រោងទុកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញ Ethereum Proof-of-Stake នៅខែសីហា។

អ្នកអភិវឌ្ឃBlockchain Ethereum មិនចាំបាច់ខ្វល់រឿង “Difficulty bomb – គឺជាការបន្ថែមភាពពិបាកដល់អ្នកជីកកាក់ETH“ទៀតទេបើសិនជាពួកគេអាចសម្រេច The merge​(គឺជាការយកProof of Stakeមកប្រើជាមួយEthereum) នៅខែសីហានេះ។ លោក Van Loon និងលោក Justin Drake ដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឃបានអោយដឹងក្នុងកម្មវិធី Permissionless

Read more