នាយកប្រតិបត្តិបានអោយដឹងថា SEC បានអោយខ្លួនឈប់ផ្តល់សេវាជួញដូរកាក់គ្រប់ប្រភេទលើកលែង BTC

សមាជិករបស់ SEC ឬគណកម្មការមូលបត្រសហរដ្ធអាមេរិកបានស្នើរអោយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាគ្រ៊ីបតូលេខមួយរបស់សហរដ្អអាមេរិកបញ្ឈប់ការផ្តល់សេវាជួញដូរកាក់គ្រ៊ីបតូគ្រប់ប្រភេទលើកលែងកាក់ BTC មុនពេល SEC ដំណើរការប្តឹងក្រុមហ៊ុន Coinbase។លោក Brian Armstrong ដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ Coinbase បញ្ជាក់បន្ថែមថាការស្នើរនេះបានធ្វើឡើងមុនពេល SEC ប្តឹងក្រុមហ៊ុនខ្លួនកាលពីឈ្នាំមុន។ក្រុមហ៊ុន coinbase មានផ្តល់សេវាលើកាក់គ្រ៊ីបតូចំនួន 200 ប្រភេទហើយក្នុងនោះមានកាក់ចំនួន 12

Read more