មាន Crypto Wallet តែ 6 ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម 45 ដែលបានទទួលការពិសោធន៏ផ្នែកសុវត្ថិភាព

Crypto Wallet គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់អោយអ្នកវិនិយោគប្រើដើម្បីរក្សាកាក់គ្រ៊ីបតូរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯង។មានរឿងមួយសំខាន់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែដឹងគឺការរក្សាសុវត្ថិភាព Private key ដែលបានពីការប្រើប្រាស់ Recovery phrase(12 ឬ 24 ពាក្រ)ព្រោះបើចោរបាន Private key ឬ Recovery phrase នោះហើយចោរនឹងអាចដកកាក់ដែលមានក្នុង Wallet នោះបានតែម្តង។សម្រាប់ Crypto

Read more