នាយកប្រតិបត្តិរបស់ Crypto Quant បានប្រាប់ពីរឿងដែលអាចធ្វើអោយតម្លៃ BTC ឡើងថ្លៃម្តងទៀត។

នាយកប្រតិបត្តិរបស់Crypto Quant ឈ្មោះ Ki Young Ju ដែលមានអ្នក Follow ក្នុងTwitter ចំនួន 306,200 នាក់បានចែករំលែកក្នុង Twitter ខ្លួនពីរឿងមួយចំនួនដែលអាចធ្វើអោយកាក់ BTC ឡើងថ្លៃខ្លាំងម្តងទៀត។ សម្រាប់អ្នកអត់ទាន់ដឹងថាតើអ្វីជា Crypto Quant វាគឺជាវេបសាយដើម្បីមើលទិន្នន័យទាំងក្នុង

Read more