អតីតប្រធាន SEC បានណែនាំអោយអ្នកវិនិយោគឈប់ប្រើប្រាស់ Centralized Exchange

អតីតប្រធាន SEC លោក John Reed Stark គិតថា Crypto Exchange នឹងមានក្តីជារឿយៗជាមួយ ភ្នាក់ងារច្បាប់របស់សហរដ្ធអាមេរិកដែលមិនងាយនឹងចប់ក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះទេដូចនេះលោកណែនាំអោយអ្នកវិនិយោគគេចចេញពី Centralized Crypto Exchange ទាំងនេាះអោយហើយទៅ។ដូចដែលបានឃើញហើយ Binance ត្រូវបាន SEC ប្តឹងកាលពីថ្ងៃទី 5

Read more