ក្រុមហ៊ុនជីកកាក់ Compute North បានទទួលពាក្របណ្តឹង2ខែមុនប្រកាសក្ស័យធន

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាជីកកាក់ BTC ឈ្មោះ Compute North កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងពាក្របណ្តឹងពីដៃគូររបស់ខ្លួនក្រោយមិនបានធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវផ្តល់លុយ 1.4 លានដុល្លារដល់ដៃគូររបស់ខ្លួនវិញ។ ក្រុមហ៊ុន NBTC Limited ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនហ្គេមប្រទេសចិនឈ្មោះ The9 បានចោទប្រកាន់ថា Compute North បានក្បត់នឹងកុងត្រារបស់ខ្លួនហើយមិនបានផ្តល់លុយដែលខ្លួនបានតម្កល់អោយខ្លួនវិញ។គួរអោយដឹងផងដែរថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំមុនថា ក្រុមហ៊ុនCompute North

Read more