តើអ្វីជាការដុតកាក់? (Coin burn)

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់បានលឺថា ដុតកាក់ BNB ឬ ETH និង​កាក់ផ្សេងៗទៀតហើយ។ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកស្គាល់ថាតើអ្វីជាកាក់ដុតកាក់។ ការដុតកាក់គឺជាការបំផ្លាញកាក់នោះចោលជារៀងរហូតហើយលែងយកវាមកចល័តក្នុងទីផ្សារ។សួរថាដុតកាក់នោះចោលធ្វើអី? ចម្លើយគឺដើម្បីអោយតម្លៃរបស់កាក់ល្អជាងមុន(កាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ Total supply)ហើយជាទូទៅអ្នកដែលដុតកាក់នោះគឺជាម្ចាស់ គម្រោងរបស់កាក់។ កាក់ដែលម្ចាស់គម្រោងយកមកដុតភាគច្រើងជាកាក់ដែលបានមកពីGas fee (កម្រៃជើងសារពេលយើងវេរលុយម្តងៗ), ខ្លះទៀតជាកាក់ដែលបានមកពីអ្នកលេងហ្គេមNFT ប្រើដើម្បីUpgrade ឬ ទិញ NFT ជាដើមសម្រាប់កាក់របស់Gamefi

Read more