ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគគ្រីបតូ Babel Finance បានធ្វើអោយខាតលុយអ្នកវិនិយោគចំនួន 280 លានដុល្លារ

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីរបស់ហុងកុង Babel Finance បានបិទមិនអោយអ្នកវិនិយោគដកលុយកាលពីខែមុនដើម្បីរក្សាសមតុល្យសាច់ប្រាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនបានធ្វើអោយលុយដែលអ្នកវិនិយោគខាតអស់ 280 លានដុល្លារ។ ក្រុមហ៊ុននេះបានយកលុយដែលអ្នកវិនិយោគទៅលេង Margin (វាជាការយកកាក់គ្រីបតូទៅបញ្ចាំហើយបានសិទ្ធិទៅទិញកាក់គ្រីបតូក្នុងចំនួនច្រើនដងនៃកាក់ដែលយកទៅបញ្ជាំLeverage វាអត់សូវខុសគ្នាជាមួយនឹង Future ទេ។) ដោយសារតែកាក់គ្រីបតូ BTC និង ETH ធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងវាក៏បានធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនត្រូវបាត់បង់កាក់ដែលបានបញ្ជាំ 8,000 BTC និង

Read more