ប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់ Polygon បានចេញទៅចូលរួមជាមួយគម្រោង Avail

ប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់គម្រោង Polygon លោក Prabal Banerjee បានចាកចេញពីគម្រោងPolygon ដើម្បីទៅចូលរួមជាមួយគម្រោង Avail ក្នុងតំណែងជាCo-founder។ Avail គឺជាគម្រោងមួយដែលបានផ្តាច់ចេញពីគម្រោង Polygon កាលពីខែមុននេះដោយលោក Anurag Arjun ដែលជា Co-founder របស់គម្រោងPolygonក៏បានចាកចេញពី Polygon ដើម្បីមកអភិវឌ្ឃន៍គម្រោង

Read more