ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ 27 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023

Hashrate របស់ Bitcoin បានឡើងដល់ចំនុចខ្ពស់បំផុតម្តងទៀត។តើអ្វីជា Bitcoin Hashrate? វាគឺជាអត្រានៃការគណនាស្វែងរកលេខកូដសម្ងាត់ក្នុងមួយវិនាទី។ជាទូទៅ Hashrate ត្រូវបានគេគិតជពាន់លាន ពាន់ពាន់លាន ពាន់ពាន់ពាន់លាន និង​ ច្រើនជាងនឹងទៀត ក្នុងមួយវិនាទី។ឧទាហរណ៏: បើ Hashrate របស់ BTC គឺ 1

Read more