គម្រោង Sentient ទទួលបានការវិនិយោគ 85 លានដុល្លារ

ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់លោក Pether Thiel ឈ្មោះ Founders Fund បានដឹកនាំការវិនិយោគចំនួន 85 លានដុល្លារដាក់វិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុន Sentient។ គម្រោង Sentient គឺជាគម្រោងធ្វើពី AI ដោយបើកចំហរ។ Sentient Platform នឹងត្រូវបានបង្កើតក្នុង Blockchain Polygon ហើយសហស្ថាបនិកគម្រោង Polygon ក៏ជាបុគ្គលសំខាន់មួយផងដែរក្នុងការចូលរួមក្នុងគម្រោង Sentient នេះ។គម្រោង Sentient នឹងបើកកូដរបស់ខ្លួនអោយសាធារណ:ជនបានយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៏រួម។

គម្រោងនេះនឹងបើក Testnet នៅក្នុងត្រីមាសនេះពេលវាបើកពួកយើងនឹងចែករំលែកអោយដឹង។

ក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុននេះមានដូចជា: Pantera Capital, Framwork Ventures, Robot Ventures, Delphi, Republic, និង Arrington Capital។

ប្រភព: coindesk