គម្រោង គ្រ៊ីបតូចំនួន 24 ទទួលបានការវិនិយោគចំនួន 216.7 លានដុល្លារកាលពីចុងខែមេសាមកនេះ

កាលពីសប្តាហ៏មុនមកនេះមានក្រុមហ៊ុន Startups ចំនួន 24 ទទួលបានការវិនិយោគដល់ទៅ 216.7 លានដុល្លារ។

Fundraising by round type.
Investments by Ecosystem

គម្រោងដែលទទួលបានការវិនិយោគច្រើនជាងគេក្នុងសប្តាហ៏នេះគឺ

1. Optimism ដែលទទួលបានការវិនិយោគដល់ទៅ 90 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ Andreessen Horowitz (a16z crypto)

គម្រោងដែលទទួលបានការវិនិយោគក្នុងវគ្គ Pre-seed និង seed មានដូចជា:

2. Resonance Security ទទួលបានការវិនិយោគ 1.5 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Arca FundFabric VenturesBlockchain Founders Fund

3. EYWA ទទួលបានការវិនិយោគ 7 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Michael Egorov*Big Brain HoldingsGenesis Block Ventures Capital (GBV)Fenbushi CapitalMarshland CapitalMulana Capital

4. Airstack ទទួលបានការវិនិយោគ 4 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Red Beard Ventures*SuperlayerPolymorphic CapitalSuperscryptHashed EmergentDelta Blockchain FundCSP DAOPrimal CapitalKyber VenturesNGC Ventures (NEO Global Capital)Resolute VenturesAllen Day

5. Blade Games ទទួលបានការវិនិយោគ 2.4 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន PTC Crypto (Palm Tree Crew)*IOSG Ventures*Bonfire UnionAnimoca VenturesMantle NetworkForesight XFormless CapitalPublic WorksPuzzle VenturesK300 Ventures

6. Agora ទទួលបានការវិនិយោគ 5 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន HAUN Ventures*Seed Club VenturesCoinbase VenturesCredibly NeutralSina HabibianBalaji SrinivasanTim BeikoDan RomeroWill PriceLiam HorneHasuPacky McCormick

7. Baxus ទទួលបានការវិនិយោគ 5 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Multicoin Capital*Solana VenturesFJ LabsNarwhal VenturesAustin FederaRegan BozmanMike ZajkoVinny Lingham

8. MilkyWay ទទួលបានការវិនិយោគ 5 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Polychain Capital*Binance Labs FundHack VCCrypto com CapitalLongHash VenturesMustafa Al-BassamGeorge LambethBatuhan DasginYaoqi JiaMichael Ng

9. STYLE Protocol ទទួលបានការវិនិយោគ 2.5 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Morningstar VenturesDCI capital (Dutch Crypto Investors)NxGenGenesis Block Ventures Capital (GBV)Protocol LabsFilecoinAlpha GrepFunFair Ventures

10. Bull Run Bets ទទួលបានការវិនិយោគ 500,000 ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន NxGenOddiyana VenturesFundLand CapitalTriple Gem CapitalAitech Labs

11. Metale Protocol (ex Read2N) ទទួលបានការវិនិយោគ 2 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Waterdrip Capital*Aipollo Investment*Ultiverse*

គម្រោងដែលទទួលបានការវិនិយោគក្នុងវគ្គនានា:

12. Shadow War ទទួលបានការវិនិយោគ 5 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Momentum 6 (M6)Cointelligence FundCogitent VenturesSpicy CapitalNewTribe CapitalCluster CapitalAndromeda CapitaliAngels Capital

13. Mitosis  ទទួលបានការវិនិយោគ 7 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Amber Group*Foresight Ventures*Big Brain HoldingsFolius VenturesCitizenX Crypto VenturesGSR Markets LTDCogitent VenturesNo Limit Holdings (NLH)Digital Asset Capital Management (DACM)EverstakePivot GlobalNonce ClassicPulsarMrBlockJasraj BediSobyChjango UnchainedSunny AggarwalEric Chen

14. The Open Network (TON) មិនបានបង្ហាញពីចំនួនលុយទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន Pantera Capital

15. Mocaverse (Moca) ទទួលបានការវិនិយោគ 5 លានដុល្លារពីវគ្គលក់សាធារណ:៕

16. Paragraph ទទួលបានការវិនិយោគ 5 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Union Square Ventures (USV)Coinbase Ventures

17. Securitize ទទួលបានការវិនិយោគ 47 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន BlackRock*Hamilton LaneParaFi CapitalAptos LabsCircle VenturesPaxosTradeweb

18. Movement Labs មិនបានបង្ហាញចំនួនលុយវិនិយោគក្នុងវគ្គ Series A ពីក្រុមហ៊ុន Binance Labs Fund

19. OVERWORLD  មិនបានបង្ហាញពីចំនួនលុយទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន DWF Ventures

20. X10 ទទួលបានការវិនិយោគ 6.5 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Tioga Capital PartnersSemantic VenturesCherry VenturesStarkwareCyber FundKonstantin Lomashuk

21. Backed ទទួលបានការវិនិយោគ 9.5 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Gnosis DAO*Exor SeedsCyber FundMindset VenturesStake CapitalBlockchain Founders FundBlue Bay VenturesNonce Classic

22. TNA  មិនបានបង្ហាញពីចំនួនលុយទទូលបានពីក្រុមហ៊ុន MH VenturesCSP DAOCogitent Ventures

23. Holograph ទទួលបានការវិនិយោគ 2.8 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Mechanism Capital*Selini Capital*Arca FundCourtside VenturesHartmann CapitalNorthrock Capital

24. LazyBear ទទួលបានការវិនិយោគ 4 លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន SalAd Labs (Sales-and-ads)Bee NetworkREI NetworkSynbo ProtocolPredxAIBitcoin GboxGemX CryptoaZen NetworkSypool

ប្រភព: Crypto fundraising