កាក់ ARB នឹងមានការ Unlock ដល់ទៅ 2.32 ពាន់លានដុល្លារ

Arbitrum គឺជាគម្រោង Layer 2 របស់ Ethereum ដែលមានការពេញនិយមជាងគេ។គម្រោងនេះគឺដល់ថ្ងៃត្រូវ Unlock កាក់អោយអ្នកវិនិយោគនិងក្រុមការងាររបស់វាដែលគិតជាទឹកប្រាក់ដល់ទៅ 2.32 ពាន់លានដុល្លារគិតជាកាក់ ARB ចំនួន 1.1 ពាន់លានកាក់នៅថ្ងៃទី 16 ខែ មីនា។ការ Unlock នឹងចែកដល់ក្រុមការងាររបស់វាដល់ទៅ 673.5 លានកាក់ និង 438.25 លានកាក់ដល់អ្នកវិនិយោគ។

មិនមែនមានតែគម្រោង Arbitrum ទេដែលមានការ Unlock ក្នុងនោះក៏មានគម្រោង Aptos ដែលនឹង Unlock ចំនួន 24 លានកាក់នៅថ្ងៃទី 13 ខែ មីនា, Apecoin, Flow, CyberConnect, Moonbeam និង Euler ក៏មានការ unlock ក្នុងសប្តាហ៏នេះដូចគ្នា។

ប្រភព: Cointelegraph


Taiko

ថ្ងៃនេះគម្រោង Taiko មាន Campaign ថ្មីដោយសហការជាមួយ Blazpay ដែលអ្នកអាចទៅចូលរួមលេងបានតាមតំណនេះ: Galxe

IO Net

IO net គឺជាគម្រោង Depin ដែលមានគោលបំណងក្នុងការបែងចែក GPU ដើម្បីយកទៅ Train AI និង ML។ សព្វថ្ងៃគម្រោងនេះកំពុងមាន Campaign ចែក Airdrop ក្នុង Galxe ដែលអ្នកអាចចូលរួមបានតាមតំណនេះ: Galxe

Mitosis

គម្រោង Mitosis គឺជាគម្រោងទាក់ទងនឹង Eth Restaking ដែលមានដៃគូរជាមួយ EigenLayer និង Ether.fi។ សព្វថ្ងៃគម្រោងនេះកំពុងមានកម្មវិធីចែកពិន្ទុដែលអ្នកអាចចូលរួមបានក្រែងថ្ងៃអនាគតវាមានចែក Airdrop។ ចុចទីនេះដើម្បីចូលរួម។ សុំ Eth ក្នុង testnet Sepolia តាមនេះ។ ចុចចូល Dashboard ដើម្បីសន្សំពិន្ទុ។