ថ្ងៃនេះគម្រោង​ Optimism បានប្រកាសចែកកាក់​​​ OP ជាលើកទីបួន

Optimism គឺជាគម្រោង Layer2 ក្នុង​ Ethereum ដែលមានកាក់ឈ្មោះ OP បានចែកកាក់​ OP ជា​ Airdrop ​លើកទីបួនរបស់ខ្លួនដោយការចែកលើកនេះគឺ​ Optimism ចែកចំពោះតែអ្នកដែលបានទៅបង្កើត និង ជួញដូរ​ NFT ដោយអ្នកអាចមើលតាមរូបភាពខាងក្រោមបាន។

អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុង​ Zetachain កំពុងនាំគ្នាសន្សំ XP តាមរយ:ការទៅលេង DAPP និង​ ចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់វាតាមតំណនេះ

គម្រោង​ Trading Bot ក្មុង​ Telegram ឈ្មោះ Bitbot កំពុងតែលក់កាក់របស់ខ្លួនជាលើកទីបួនដោយតម្លៃរបស់វាគឺមួយកាក់ ស្មើរនឹង 0.0116$ដោយអ្នកអាចទិញតាមតំណនេះបាន(Not Financial Advise)។