សមាជិកសភាស្នើរអោយដាក់ទោសក្រុមហ៊ុន Binance និង Tether

សមាជិកសភាសហរដ្ធអាមេរិកបានស្នើរអោយក្រសួងយុត្តិធម៏សហរដ្ធអាមេរិកសេុីបអង្គេតនិងដាក់ទោសក្រុមហ៊ុន Binance និង Tether (USDT) ពីបទផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់។សមាជិកសភាសហរដ្ធអាមេរិកបានស្នើរអោយក្រសួងយុត្តិធម៏ពិនិត្រអោយបានច្បាស់ទៅលើឯកសារដែលក្រុមហ៊ុន Tether ក៏ដូចជា Binance បានប្រគល់ជូនដើម្បីអះអាងថាពួកគេពិតជាបានគោរពតាមច្បាប់បង្កក់លុយភារវកម្ម ក៏ដូចជាច្បាប់ដែលទាក់ទងនឹងធនាគារ។ក្រោយពីមានសំណើរនេះក្រុមហ៊ុន Tether ក៏បានឆ្លើយតបដោយបានចេញសេចក្តីថ្លៃងការណ៏ដោយបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានប្រកាន់ជាប់នៅច្បាប់សហរដ្ធអាមេរិក ហើយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់បែបទ្វេភាគីហើយ Tether ក៏បានសហការជាមួយភា្នក់ងារច្បាប់ចំនួន 31 ទៅលើយុត្ថាធិការចំនួន 19 ដែលជាលទ្ធផលបានបង្កក់លុយខុសច្បាប់ចំនួន 835 លានដុល្លារ។

ប្រភព:

watcher guru