ចន្លោះប្រហោងក្នុង Bitcoin Lightning Network

លោក Antoine Riard ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាអ្នកអភិវឌ្ឃន៏ Lightning Network(LN)បានអោយដឹងថា LN មានចន្លោះប្រហោងធំមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់កាក់ដែលមានក្នុងដំណោះស្រាយមួយនេះ(LN)។ Ligtning Network គឺជាដំណោះស្រាយស្រទាប់ទីពីររបស់ Bitcoin ដែលមានល្បឿនលឿន និង អស់Fee ថោកជាង Bitcoin។ចន្លោះប្រហោងនោះ Riard បានហៅថា Replacement cycling attacks ដែលអាចទៅកែ Hash Time Lock Contracts (HTLC)ដែលជាមូលដ្ធានគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការខាងក្នុងរបស់ LN។ ក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឃន៏LNធ្លាប់បានដាក់អោយប្រើនូវដំណោះស្រាយខ្លះមកហើយនៅថ្ងៃទី 16 ខែតុលាតែពួកគេនៅមិនប្រាកដថាដំណោះស្រាយដែលពួកគេចេញមកនោះអាចការពារពីការវាយប្រហារពីអ្នកដែលមានជំនាញប្រើវិធីវាយប្រហារដែលមានភាពស្មុគស្មាញនៅឡើយនោះទេ។ លោក Riard បានផ្អាកដំណើរការអភិវឌ្ឃន៏ LN ដែលក្នុងនោះក៏មានការកែចន្លោះប្រហោងនេះផងដែរ។

ប្រភព:

news dot bitcoin