ដឹងការពិតសហស្ថាបនិករបស់គម្រោង PEPE បានលួចកាក់ទៅលក់

កាលពីម្សិលមិញមានការវេរកាក់ចេញពីWallet របស់សហស្ថាបនិកគម្រោងកាក់PEPE ប្រមាណជា 15 លានដុល្លារ។តែជាថ្វីដៃរបស់អ្នកណាគឺនៅមិនទាន់ដឹងនោះទេ។ថ្ងែនេះTwitter បានចេញមកបកស្រាយហើយថាអ្នកដែលវេរចេញនោះគឺជាក្រុមការងារដែលមានបំណងមិនល្អរបស់ពួកគេ។ពួកគេបានវេរចេញរួចបានប្តូរ Smart Contract ក្នុងការវេរកាក់ចេញទៀតផង។សព្វថ្ងៃនៅក្នុង Wallet របស់ Co founder នៅសល់កាក់ប្រមាណជា 10 ពាន់ពាន់លានកាក់ទៀត។យោបល់របស់ខ្ញុំ: ទោះបីជាម្ចាស់គម្រោងចេញមកបកស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំអស់ជំនឿចិត្តទៅលើកាក់នេះដែរព្រោះមិនដឹងថាអ្នកវេរចេញនោះជានរណាអោយប្រាកដក្រែងរកអ្នកដែលកំពុង Tweet នឹងយកចេញដោយខ្លួនឯងក៏មិនដឹងរួចចោទអ្នកដ៏ទៃ។ដូច្នេះចូរវិនិយោគដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន។

Tether គឺជាក្រុមហ៊ុននៅពីក្រោយកាក់ USDT ដែលជា Stable Coin ធំជាងគេមួយក្នុងលោកបានបង្ហាញពីចំនួនលុយដែលជាតម្លាភាពនៃការរក្សាតម្លៃកាក់ USDT អោយនៅ1$ កាលពីថ្ងៃទី24 សីហាកន្លងមកនេះ។ក្នុងរបាយការណ៏បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Tether មានលុចច្រើនជាងតម្លៃកាក់ USDT សរុបដែលមានក្នុងទីផ្សារដែលចំនួនលុយនោះគឺ 3.3ពាន់លានដុល្លារដែលប្រើសម្រាប់រក្សាតម្លៃរបស់កាក់ USDT នៅក្នុង Blockchain ចំនួន 15។ក្រុមហ៊ុន Tether មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប 86.1ពាន់លានដុល្លារ ជាបំណុលប្រមាណ 82.8ពាន់លានដុល្លារមានន័យថាមានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនពិតប្រាកដប្រមាណជា 3.3 ពាន់លានដុល្លារហើយកាក់ USDT មានប្រមាណជា 3.29 ពាន់លានដុល្លារ។

ប្រភព: