កាក់ទាំងនេះកំពុងប្រឈមនឹងការដកចេញពី Binance

កាលពីម្សិលមិញ Binance បានប្រកាសឈ្មោះកាក់ដែលត្រូវបានទម្លាក់ដំណែងមកជាប្រភេទកាក់នៅក្នុង Innovation Zone។ ក្នុង Binance កាក់ដែលនៅក្នុង Innovation Zone មានន័យថាជាកាក់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ និង មានការប្រែប្រួលនៃតម្លៃខ្លាំង។ជាទូទៅប្រភេទកាក់ដែលទើបបង្កើត Binance នឹងដាក់លក់ក្នុងប្រភេទ Innovation Zone ទាំងអស់ដើម្បីតាមដាន់ការអភិវឌ្ឃន៍របស់គម្រោងកាក់ទាំងនោះ។ហើយកាលពីម្សិលមិញនេះមានកាក់យ៉ាងច្រើនប្រភេទដែល Binance បានទម្លាក់មកនៅ Innovation Zone កាក់ទាំងនោះមានដូចជា :

AMB, ARK, BTS, DREP, FTT, GFT, JASMY, LOOM, MLN, OAX, OMG, PERL, PNT, SNM, SRM, VGX, WRX, YFII ជាដើម។

ប្រភព ៖

https://www.binance.com/en/support/announcement/binance-will-move-amb-ark-bts-drep-ftt-gft-jasmy-loom-mln-oax-omg-perl-pnt-snm-srm-vgx-wrx-and-yfii-into-the-innovation-zone-on-2023-05-10-2f420fa36bcd4fe89dc6855b857b7ea9?fbclid=IwAR34RyIzl4yUbuJ4qAARG05rTc-VYL2bBH0tThVO-IbnXUmvCQ4ES2H2hHY