ធនាគារ Silvergate បានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនក្នុងតម្លៃខាត និង​ ត្រៀមដកបុគ្គលិក

ធនាគារគ្រ៊ីបតូ Silvergate បានដកបុគ្គលិកចំនួន 200 ឬ ស្មើរនឹង 40% នៃបុគ្គលិកសរុប។ ដោយសារតែការក្ស័យធនរបស់ FTX វាបានធ្វើអោយក្រុមហ៊ុន Silvergate បង្ខំលក់់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លូនក្នុងតម្លៃខាត និង ដកបុគ្គលិកដើម្បីយកលុយសម្រាប់ផ្តល់ជូនដែលបញ្ជាដកទ្រប្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេជាទឹកប្រាក់ 8.1 ពាន់លានដុល្លារ។ Silvergate បានយកបំណុលដែលមានក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីដកលុយអោយអតិថិជនដែលធ្វើអោយខាតដល់ទៅ 718 ពាន់លានដុល្លារច្រើនជាងកម្រៃដែលក្រុមហ៊ុននេះរកបានក្នុងឆ្នាំ 2013 ទៅទៀត។ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ឈប់គម្រោងកាក់ Digital របស់ពួកគេ ហើយ បានបដិសេធទឹកប្រាក់ចំនួន 200 លានដុល្លារដែលចំណាយទៅលើ Facebook ដើម្បីទិញបច្ចេកវិទ្យាដែលបានបង្កើតសម្រាប់គម្រោង Diem។

ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានច្បាប់សហរដ្ធអាមេរិកចូលមកត្រួតពិនិត្រព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង FTX និង Alameda Research។

ប្រភព: https://cointelegraph.com/news/silvergate-sold-assets-at-loss-and-cut-staff-to-cover-8-1b-in-withdrawals-report