អតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ Blizzard បានតំណែងថ្មីជា CEO របស់ Yuga Labs

Yuga Labs គឺជាក្រុមហ៊ុននៅពីក្រោយ NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC), គម្រោងកាក់ Ape coin និង NFT CryptoPunks បានតែងតាំង CEO ថ្មីដែលមានឈ្មោះ Daniel Alegre។

Read more