អ្នកប្រើ MacOS អាចអាន​Bitcoin Whitepaperតាមវិធីនេះបាន

ថ្មីៗនេះអ្នកប្រើប្រាស់macOsនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលដោយមានរឿងមិនគួរអោយជឿដែលពួកគេអាចអានBitcoin Whitepaperនៅក្នុងកុំព្យូទ័រដោយមិនចាំបាច់Download ទេគឺនៅក្នុងម៉ាស៊ីនពីដើមមកតែម្តង។ដើម្បីអាច Bitcoin Whitepaper គឺពួកគេចាំបាច់ត្រូវបើក Terminal App ហើយ Copy និង Paste អក្សរខាងក្រោមហើយចុច Enter។ នៅពេលដែលពួកគេបើកFile simpledoc.pdf នោះពួកគេនឹងឃើញ Bitcoin Whitepaper ដែលមានចំនួន

Read more