កាក់ VGX បានឡើងថ្លៃកប់ក្រោយពីបានធ្លាក់ថ្លៃមកវិញនៅថ្ងៃនេះដោយសារ

កាក់VGX គឺជាកាក់របស់គម្រោង Voyager ដែលជាPlatform ទិញនិងលក់ កាក់ផ្សេងៗ។ កាក់មួយនេះបានឡើងថ្លៃខ្លាំងនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលមិនស្គាលអត្តសញ្ញាណតាំងឈ្មោះថាMetaFormLabs បានធ្វើការឃោសនាដើម្បីអោយកាក់នេះឡើងថ្លៃដែលជាផ្នែកមួយនៃការស្រោចស្រង់គម្រោងនេះត្រឡប់មកវិញ។កាក់នេះបានឡើងថ្លៃដល់ទៅ $0.891 កាលពីព្រឹកមិញដែលស្មើនឹង 178% ក្រោយពីបានធ្លាក់មកវិញនៅសល់ $0.45។ កាក់នេះឡើងថ្លៃទន្ទឹមនឹងមានការTweet ដែលមានការប្រើ Hashtag ថា #pumpVGXJuly18 ដែលធ្វើអោយអ្នកវិនិយោគគិតថានឹងមានពត៏មានល្អពីគម្រោងមួយនេះនៅថ្ងៃទី 18

Read more