អ្នកStake ក្នុងគម្រោង20រូបត្រូវបានEthereum រឹបអូសកាក់ETH ក្នុងរយ:ពេលតែ3 ម៉ោង

លោក Terence Tsao ដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឃន៏ជើងចាស់របស់ Ethereum បានលើកពីមូលហេតុខ្លះៗដែលអ្នកStake ក្នុងគម្រោង Ethereumត្រូវបាន Slashing(រឹបអូសយកកាក់ក្រោយប្រព្រឹត្តខុស) ក្នុងProof Of Stake របស់Ethereum។ កាលពីថ្ងៃទី 23 ខែកញ្ញាកន្លងទៅលោក Terence Tsao បានTweet ថាមានអ្នកStake

Read more