កាក់ Stable Coin USDD របស់ Tron Blockchain កំពុងតែមិនអាចរក្សាតម្លៃ

USDD គឺជាប្រភេទកាក់ Stable Coin បែប Algorithmic Stablecoin ដោយមិនមានលុយ ឬ កាក់ផ្សេងៗទៅតម្កល់ដើម្បីរក្សាតម្លៃ។កំឡុងពេលសរសេរនេះកាក់ USDD មានតម្លៃ 0.97$ ដែលជាទូទៅវាគួរតែមានតម្លៃ 1$។ កាក់នេះធ្លាក់ថ្លៃដោយសារពត៏មានមិនល្អអំពី Exchange Huobi (ជា Exchange

Read more