ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចក្រភពអង់គ្លេសមិនយល់ស្របតាមការផ្តល់ច្បាប់ដល់គ្រ៊ីបតូដោយចាត់ទុកថាជាល្បែង

រដ្ធបាលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសច្រានចោលនៅគំនិតផ្តល់ច្បាប់ដល់គ្រ៊ីបតូក្នុងប្រភេទជាល្បែង។លោក Andrew Griffith ជារដ្អមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុចក្រភពអង់គ្លេសបានថ្លៃងថាលោកពិតជាមិនយល់ព្រមទៅលើគំនិតដោយផ្តល់ច្បាប់ទៅលើគ្រ៊ីបតូក្នុងប្រភេទជាល្បែងលោកចង់អោយចាត់ទុកគ្រ៊ីបតូអោយដូចទៅនឹងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតជាជាងធ្វើផ្ទុយពីច្បាប់របស់ប្រទេសនានាផ្សេងទៀត។ការដែលដាក់ថាគ្រ៊ីបតូជាល្បែងនោះវានឹងមិនបានបង្ហាញអោយឃើញពីហានិភ័យច្បាស់នោះទេដូចក្នុងករណីដែល FTXបានក្ស័យធនកាលពីឆ្នាំមុនជាដើម។ ប្រទេសគុយវ៉ែតបានធ្វើការបិទរាល់ការវេរកាក់គ្រ៊ីបតូ និង ទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលផ្សេងៗទៀតក្នុងប្រទេស។ ស្ថាប័នធនាគារដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Blockchain របស់មីយ៉ាន់ម៉ាមុនគេបង្អស់ឈ្មោះ Spring Development Bank បានអោយដឹងថាខ្លួននឹងបើកដំណើរការសាកល្បងជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី 22 នេះដោយប្រើប្រាស់ Polygon Blockchain ដោយនឹងមានកាក់

Read more