ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងអលង្ការល្បី Tiffany and Co. បានបង្ហាញតម្លៃខ្សែករូបស្វា Ape ក្នុងតម្លៃ 5 មុឺនដុល្លារ។

ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Tiffany and Co. ដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងអលង្ការល្បីឈ្មោះមួយបានបង្អួតខ្សែក មានបន្ទោងស្វា Ape ដាំពេជ្រ(ពេជ្រ និង ត្បូង 30គ្រាប់ ) ក្នុងតម្លៃ 5 មុឺនដុល្លារ(30ETH)ពិសេសជាងនឹងទៅទៀតគឺវាលក់អោយតែអ្នកដែលបានទិញ NFT រូបស្វាតែប៉ុណ្ណោះហើយវាផលិតតែ 250ខ្សែកទេ។ Tiffany and

Read more