សរុបមូលហេតុដែលធ្វើអោយ តម្លៃ កាក់ ETH បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។

កាក់ ETH គឺជាកាក់ឈរលំដាប់លេខ2 លើលោកដែលមានការជឿជាក់ពីអ្នកវិនិយោគខ្លាំងជាងគេ ហើយវាក៏ជាកាក់ដែលមានអ្នកជីកច្រើនជាងគេផងដែរ។ ETH ជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1 ដែលជា Alt coin ល្អជាងគេ ហើយវាបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Proof Of work ដែលអ្នកជីកត្រូវប្រើកុំព្យូទ័រដោះស្រាយសមីការដើម្បីបំពេញTransaction នីមួយៗបាន។ ហើយប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះតម្លៃវាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង​ដែលតម្លៃថ្លៃបំផុតរបស់វាកាលពីឆ្នាំមុនខែសីហា គឺ 4812$/ETH

Read more