វេបសាយរបស់ Dapp PREMINT ត្រូវបានគេហ៊ែកកាលពីព្រឹកមិញ

Premint គឺជាវេបសាយ សម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៏ចង់ទិញNFT របស់គម្រោងល្បីៗអាចចូលទៅចុះឈ្មោះបានមុនគេ ហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានគម្រោងNFT អាចចុះឈ្មោះប្រើសេវាកម្មរបស់ PREMINT ដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកទិញមុនគេ។ កាលពីព្រឹកមិញនេះវេបសាយរបស់ PREMINT ត្រូវបានគេហ៊ែក ហើយក៏មានអ្នកប្រើប្រាស់វេបមួយនេះបានរាយការណ៏ថា ខ្លួនត្រូវបានចោរលួចNFT របស់ខ្លួនពីក្នុងWallet ដែលធ្លាប់បានភ្ជាប់ជាមួយវេបសាយPREMINT។ ហើយក្រុមការងាររបស់ PREMINT ក៏បានប្រកាសពីវិធីការពារដូចខាងក្រោម: ចូលក្នុងវេបសាយមួយនេះដោយភ្ជាប់វាជាមួយMetamask ដែលអ្នកធ្លាប់ប្រើជាមួយ

Read more