ក្រុមហ៊ុនរថយន្តជប៉ុនToyota និង Nissan បានចូលប្រឡូក Metaverse ហើយ

កាលពីថ្ងៃទី 22 ខែមេសាកន្លងមកនេះ ក្រុមហ៊ុន Toyota និង Nissan បានអោយដឹងថាខ្លួនកំពុងឈានចូលMetaverseដែលខ្លួននឹងផ្តល់បទពិសោធន៍ថ្មីដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន តាមបែប Virtual Experience (អនឡាញ) ការរៀបចំការតាំងពិពរណ៍បង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួនតាមរបៀបអនឡាញដែលអាចយក Virtual Reality មកប្រើ និងរៀបចំការិយាល័យអនឡាញអោយបុគ្គលិកខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានសហការណ៏េជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតGame មួយដែលមានឈ្មោះថា VRChat។VRChat

Read more