សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វែងរកកំណត់ត្រារបស់ Binance ដើម្បីស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងការលាងលុយ

បើយោងតាមឯកសារដែលReuter បានដឹងកាលពីចុងឆ្នាំ 2020 ព្រះរាជអាជ្ញាសហរដ្ធអាមេរិកបានដាក់សំណើស្នើរអោយ Binance ប្រគល់ឯកសារផ្ទៃក្នុងទាក់ទងនឹងការប្រឆាំងការលាងលុយកន្លងមកដែល Binance បានប្រតិបត្តិរួមជាមួយនឹងឯកសារទំនាក់ទំនងរវាងនាយកប្រតិបត្តិ និង ស្ថាបនិករបស់ Binance គឺលោក Changpeng Zhao។ ដេប៉ាតេម៉ង់ទាក់ទងនឹងការលាងលុយរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៏សហរដ្ធអាមេរិក បានបង្គាប់អោយ Binance ផ្តល់សារទាំងឡាយដែលកើតឡើងរវាង Changpeng Zhao

Read more