ធនាគារធំលំដាប់ទីពីររបស់ថៃបានទិញក្រុមហ៊ុនជួញដូរគ្រ៊ីបតូឈ្មោះ Satang

ធនាគារធំលំដាប់លេខ2 របស់ថៃឈ្មោះ Kasikornbank បានចាប់ផ្តើមលូកដៃចូលក្នុងវិស័យគ្រ៊ីបតូដោយបានទិញហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនជួញដូរគ្រ៊ីបតូរបស់ថៃមានឈ្មោះថា Satang ដល់ទៅចំនួន 97%។ធនាគារ Kasikornbank បានចំណាយលុយដល់ទៅ 103 លានដុល្លារដើម្បីវិនិយោគជាមួយ Satang។ Kbank បានប្រើឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនតូចរបស់ខ្លួនឈ្មោះ Unita Capital ដើម្បីធ្វើការវិនិយោគនេះ។ជាមួយនឹងការទិញនេះ Kbank (Kasikorn bank)

Read more