ធនាគារធំជាងគេរបស់ Hong Kong- HSBC បានបើកអោយធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើកាក់គ្រ៊ីបតូ

HSBC គឺជាធនាគារធំជាងគេរបស់ទីក្រុង Hong Kong ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងពិសេសរបស់ប្រទេសចិនអនុញ្ញាត្តិអោយអ្នកវិនិយោគអាចធ្វើការវិនិយោគទៅលើកាក់ BTC និង ETHជាលក្ខណ: ETF នៅក្នុងទីផ្សារមូលប័ត្ររបស់ទីក្រុងហ៊ុង កុងហើយ។ ដែលសព្វថ្ងៃនេះមានជម្រើសចំនួន 3 ក្នុងការវិនិយោគលើកាក់គ្រ៊ីបតូក្នុង HSBC គឺ CSOP Bitcoin Future ETF,

Read more