មានរឿងអីកើតឡើងបានធ្វើអោយតម្លៃកាក់គ្រ៊ីបតូធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំង

ថ្ងៃនេះកាក់ BTC បានធ្លាក់ថ្លៃទាបបំផុតនៅត្រឹម 25,409 $ ក្នុងមួយកាក់ហើយបានធ្វើអោយអ្នកលេង Future ដែលបើក Long BTC បានខាតលុយអស់ប្រមាណ 1.02 ពាន់លានដុល្លារតាមទិន្នន័យរបស់ Coinglass។មូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាវាធ្លាក់ថ្លៃដល់ថ្នាក់នឹង។ រឿងទីមួយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន SpaceX របស់លោក Elon Musk ដែលទំព័រពត៏មានរបស់

Read more