កាក់ ETHPoW បានធ្លាក់ថ្លៃដល់ទៅ 70% ក្រោយបើក Mainnet

កាក់ ETHPoW គឺជាកាក់បន្តរបស់ Ethereum Proof Of Work បន្ទាប់ពី Ethereum ប្តូរទៅប្រើ Proof Of Stake។ ក្រោយពេលដែល Ethereum ប្តូរទៅប្រើ Proof Of Work ទៅ

Read more